Regulamin i Polityka Prywatności

Niniejsza aplikacja (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja Plenti”) jest przeznaczona na urządzenia mobilne Android/iOS, a także dostępna jest w wersji przeglądarkowej pod adresem internetowym https://plenti.app.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Plenti przez jej usługobiorców, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja Plenti chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji Plenti możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych
w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Aplikacji Plenti, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Właściciel Aplikacji Plenti

1) O NAS

Właścicielem Aplikacji Plenti jest spółka PLENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756547; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 143 400,00 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: hello@plenti.app oraz numer telefonu: +48 736 976 759 (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1.1 APLIKACJA, APLIKACJA PLENTI – aplikacja (tj. oprogramowanie komputerowe wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) przeznaczona do użytku na urządzeniach mobilnych Android/iOS oraz w wersji webowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://plenti.app, zgodnie
  z niniejszym Regulaminem.

  1.2 REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Plenti wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część

  1.3 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji Plenti zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  1.4 USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji Plenti.

  1.5 USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka PLENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756547; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 143 400,00 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: hello@plenti.app oraz numer telefonu: +48 736 976 759.

  1.6 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o działaniach Usługobiorcy podejmowanych w ramach Aplikacji.

  1.7 PRODUKT – dostępna w Aplikacji Plenti rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Najmu lub Sprzedaży Ratalnej. Dokładny opis i specyfikacja Produktu wskazana jest w ramach Aplikacji Plenti przy danym Produkcie.

  1.8 SPRZEDAŻ RATALNA – umowa sprzedaży Produktu, którego cena płatna jest w określonych w tej umowie ratach, zawierana albo zawarta między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Aplikacji Plenti.

  1.9 NAJEM – umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Usługobiorcą i Usługodawcą za pośrednictwem Aplikacji Plenti.

  1.10 CENA NAJMU – czynsz należny Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu Najmu Produktu.

  1.11 KAUCJA – kwota wpłacana Usługodawcy przez Usługobiorcę, przed wydaniem Produktu, zabezpieczająca roszczenia Usługodawcy z tytułu Najmu Produktu, przysługujące Usługodawcy w dniu zwrotu Produktu przez Usługobiorcę.

  1.12 OKRES NAJMU – czas, przez jaki trwa Najem Produktu przez Usługobiorcę, liczony od dnia wydania Produktu Usługobiorcy do dnia zwrotu Produktu.

  1.13 ZAMÓWIENIE – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci skorzystania z Najmu lub Sprzedaży Ratalnej składane za pomocą Aplikacji Plenti.

  1.14 PROGRAM PARTNERSKI – funkcjonalność Konta Usługobiorcy umożliwiająca Usługobiorcy zdobywanie zniżek oraz innych benefitów w zamian za każdego kolejnego Usługobiorcę, który złoży zamówienie w Aplikacji Plenti i będzie wynajmował Produkt z jego polecenia.

  1.15 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1.16 KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  1.17 PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

  1.18 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PLENTI

 1. Aplikacja Plenti została stworzona i udostępniona z myślą o zapewnieniu prostego i wygodnego procesu Najmu lub Sprzedaży Ratalnej Produktów dostępnych w ofercie Usługodawcy.
 2. Korzystać z funkcjonalności Aplikacji Plenti może każdy Usługobiorca.
 3. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Usługobiorcy, decydując się po raz pierwszy na korzystanie z Aplikacji Plenti, zostają związani umową o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji Plenti na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji Plenti w wersji mobilnej: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, (2) system Android albo iOS w aktualnie wspieranej wersji oraz (3) numeru telefonu i dostępu do poczty elektronicznej. Dla Aplikacji w wersji przeglądarkowej obowiązują następujące wymagania techniczne: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge, (3) numeru telefonu i dostępu do poczty elektronicznej oraz (4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.
 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Aplikacji Plenti za pośrednictwem sieci Internet wiąże się
  z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się, aby Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, a także instalował najnowsze wersje Aplikacji Plenti, przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego swojego urządzenia końcowego.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja Plenti jest dostępna do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest również z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://plenti.app.
 2. Pobranie Aplikacji Plenti jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może być uzależnione od dokonania płatności. Usługobiorca jest zawsze informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości tych opłat przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z danej funkcjonalności.
 3. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.
 4. Korzystanie z Aplikacji Plenti w pełnym zakresie wymaga utworzenia Konta przez Usługobiorcę. Korzystanie z Aplikacji oraz Konta możliwe jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia Konta Usługobiorcy oraz jego danych z Aplikacji.
 6. Utworzenie Konta Usługobiorcy następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) potwierdzeniu numeru telefonu Usługobiorcy poprzez wpisanie na ekranie głównym Aplikacji kodu weryfikacyjnego przesłanego automatycznie na podany numer telefonu, (2) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (3) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 7. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy, w celu weryfikacji jego tożsamości oraz zbadania jego wiarygodności płatniczej, w ramach korzystania z Aplikacji. Każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych oraz przeprowadzanym procesie weryfikacyjnym, podana jest w trakcie używania Aplikacji, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 8. Usługobiorcy obowiązani są do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach swojego Konta w razie ich zmiany.
 9. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.
 10. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę, gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny: 
  11.1 narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Aplikacji,      w szczególności poprzez posługiwanie się nieprawdziwymi danymi oraz naruszenie warunków licencyjnych wskazanych w Regulaminie;
  11.2 zamieszcza w ramach Aplikacji treści naruszające warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności treści nieobyczajne, obraźliwe bądź mające charakter informacji handlowych i reklamowych zachęcających do korzystania ze stron lub serwisów konkurencyjnych wobec Aplikacji;
  11.3 narusza renomę Usługodawcy lub jego Aplikacji;
  11.4 zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy.
 12. Zawieszenie korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – w tym czasie nie jest możliwe zalogowanie na Konto oraz korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. W czasie zawieszenia korzystania z Aplikacji Usługobiorca ma prawo podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia o czym obowiązany jest poinformować niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Aplikację niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 13. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Aplikacji wiąże się także z usunięciem Konta oraz wszystkich przypisanych do niego danych Usługobiorcy.
 14. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z Konta w Aplikacji (usunąć Konto) poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@plenti.app.
 15. Usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę w innych celach niż prowadzenie Konta na zasadach i w zakresie przewidzianym w polityce prywatności Aplikacji Plenti. 
 16. Usunięcie Konta Usługobiorcy pozostaje również bez wpływu na jakiekolwiek roszczenia przysługujące Usługodawcy względem Usługobiorcy, np. z tytułu Najmu lub Sprzedaży Ratalnej.

5) FUNKCJONALNOŚCI W APLIKACJI PLENTI

 1. Usługobiorca, który posiada aktywne Konto w Aplikacji Plenti, może za pośrednictwem Aplikacji wyszukiwać i przeglądać Produkty, a także składać Zamówienia w przedmiocie Najmu lub Sprzedaży Ratalnej wybranych przez siebie Produktów.
 2. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji Plenti, Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w ramach komunikatów, wytycznych i informacji wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji.
 3. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji Plenti oraz jej funkcjonalności. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Usługodawca wyraźnie określił w Regulaminie. Usługodawca udostępnia Aplikację Plenti w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów lub innych podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, która przewidziana jest bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

6) FUNKCJONALNOŚCI W APLIKACJI PLENTI

 1. Aplikacja Plenti prezentuje katalog Produktów dostępnych w ofercie Usługodawcy. Wybrane Produkty mogą być przedmiotem Najmu albo przedmiotem Sprzedaży Ratalnej. Informacja o tym, czy Produkt jest udostępniany do Najmu, czy do Sprzedaży Ratalnej, podawana jest obok Produktu lub poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz dostępny w Aplikacji czat.
 2. Ceny Produktów w Aplikacji są podane w złotych polskich i są kwotami brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z należnymi podatkami, a także kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą.
 3. Złożenie Zamówienia w Aplikacji Plenti możliwe jest po zalogowaniu na Konto i rozpoczyna się z chwilą wybrania przez Klienta Produktu . Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia i (2) kliknięciu w Aplikacji po wypełnieniu formularza pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Aplikacji). W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta adresu dostawy Produktu (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także danych karty płatniczej lub kredytowej. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Usługodawca może wymagać również od Klienta podania numeru i serii dowodu osobistego, i/lub numeru PESEL. Składając zamówienie Klient ma możliwość wybrania preferowanego terminu dostawy Produktu oraz wskazania osoby upoważnionej do odbioru Produktu.
 4. Klient ma również możliwość zastosowania w trakcie składania Zamówienia kodu promocyjnego (zniżki) spośród kodów dystrybuowanych przez Usługodawcę bądź jego partnerów handlowych. Warunki skorzystania z kodu promocyjnego mogą być przedmiotem odrębnego regulaminu akcji promocyjnej.
 5. Składanie Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą jego złożenia lub wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorcy zabrania się składania w Aplikacji Zamówień, które mogą wprowadzać w błąd Usługodawcę, w tym takich, które nie odzwierciedlają faktycznego zamiaru Usługobiorcy.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie weryfikuje dane podane przez Usługobiorcę oraz dostępność Produktu w wybranym terminie. Usługodawca wskazuję, że warunkiem dalszego realizowania Zamówienia jest pozytywny wynik w zakresie weryfikacji tożsamości oraz wiarygodności płatniczej Usługobiorcy. W przypadku pozostałych zastrzeżeń co do niektórych elementów Zamówienia, Usługodawca nawiąże z Usługobiorcą kontakt, aby przeprowadzić dodatkowe negocjacje (ustalenia) co do tych kwestii.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania, w sytuacji negatywnego wyniku weryfikacji w zakresie tożsamości lub wiarygodności płatniczej Usługobiorcy. W zakresie pozostałych zastrzeżeń, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich kwestii będących przedmiotem prowadzonych negocjacji (ustaleń), Usługodawca niezwłocznie potwierdzi i jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez kontakt z Usługobiorcą. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy przez Usługodawcę treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia oraz (2) wyświetlenie stosownej informacji na Koncie w Aplikacji Plenti lub przesłanie Usługobiorcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść umowy zostaje dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Aplikacji.

7) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Usługobiorca dokonuje płatności za Zamówienie kartą płatniczą lub kredytową przypisaną do Konta w Aplikacji Plenti. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej lub kredytowej umożliwia złożenie Zamówienia. Usługobiorca obowiązany jest zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej lub kredytowej przez cały okres trwania zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu Zamówienia.
 2. Płatności pobierane są automatycznie w Aplikacji Plenti poprzez obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy kwotą wymagalną na dany dzień zgodnie z Zamówieniem. Jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest dokonanie przez Usługobiorcę płatności kartą płatniczą lub kredytową w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Usługobiorca obowiązany jest do podania danych innej kart płatniczej lub kredytowej lub dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Dostawa Produktu do Usługobiorcy jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Dostawa Produktu realizowana przez kuriera, do paczkomatu lub inny sposób w terminie wybranym w Aplikacji .
 4. Termin dostawy lub odbioru Produktu na przez Usługobiorcę odbywa się w godzinach działania Aplikacji i wynosi do 3 godzin od wybranego w Aplikacji terminu dostawy, pod warunkiem, że dyspozycja została złożona nie później niż 2 godziny przed zamknięciem Aplikacji. W przypadku gdy adres dostawy znajduje się poza granicami strefy dostaw widocznej w Aplikacji, termin dostawy Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych od wybranego w Aplikacji terminu dostawy.
 5. Wydanie Produktu przez Usługodawcę następuje w momencie rzeczywistego odbioru Produktu przez Usługobiorcę. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem odpowiada Usługobiorca. Usługodawca wydaje Produkt wolny od wad. Usługodawca po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z odbiorem Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma możliwość sprawdzenia w obecności kuriera zawartości przesyłki oraz niezwłocznego zgłoszenia uwag i spostrzeżeń Usługodawcy. W przypadku niestwierdzenia uwag i zastrzeżeń, poczytuje się jako odbiór Produktu bez wniesienia zastrzeżeń co do stanu technicznego Produktu. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest wylegitymować się z dokumentu tożsamości przed przedstawicielem firmy kurierskiej, aby móc odebrać Produkt. 
 6. Usługobiorca ma możliwość wskazania terminu dostawy Produktu z dostępnych w Aplikacji w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin wybrany przez Usługobiorcę nie może być krótszy niż terminy wskazane w pkt. 7.4 Regulaminu.

8) WARUNKI NAJMU PRODUKTÓW

 1. Najem Produktu od Usługodawcy przez Usługobiorcę następuje przez czas oznaczony lub nieoznaczony.
 2. Warunkiem wydania Usługobiorcy Produktu przez Usługodawcę jest uiszczenie przez Usługobiorcę Kaucji w kwocie wskazanej w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą. Zapłata Kaucji dokonywana jest zgodnie z pkt. 7.1 Regulaminu, tj. z chwilą złożenia Zamówienia w przedmiocie Najmu następuje automatyczne zablokowanie środków odpowiadających ustalonej kwocie Kaucji na rachunku bankowym Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca, zawierając umowę Najmu z Usługodawcą, zobowiązuje się do przyjęcia lub odebrania udostępnionego mu Produktu, a także do zapłaty Ceny Najmu odpowiadającej Okresowi Najmu.
 4. W przypadku wyboru opcji Najmu na czas nieoznaczony Cena Najmu płatna zgodnie z następującym cyklem rozliczeniowym: 
  W momencie zamówienia blokowana jest kaucja, po 7 dniach rozliczane jest pierwsze 7 dni wynajmu, po kolejnych 23 dniach rozliczane są 23 kolejne dni, następnie płatności są rozliczane co 30 dni. W momencie zwrotu pobierane są nierozliczone płatności.
 5. Wypowiedzenie najmu może zostać złożone w każdej chwili i bez podania przyczyny za pośrednictwem Aplikacji poprzez zgłoszenie Usługodawcy zamiaru zwrotu Produktu, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w ramach Konta w Aplikacji.
 6. W przypadku gdy Najem zostanie rozwiązany zgodnie z pkt. 8.5, Cena Najmu będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę najmu do momentu zwrotu i będzie płatna w momencie zwrotu Produktu.
 7. W przypadku wyboru opcji najmu na czas oznaczony Cena Najmu płatna jest z góry na początku każdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni od momentu dostarczenia Produktu. 
 8. W przypadku wyboru opcji najmu na czas oznaczony, gdy Produkt nie zostanie zwrócony po upływie okresu Najmu umowa Najmu zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Najmu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Usługobiorca zalega z płatnością Ceny Najmu na rzecz Usługodawcy przez czas przekraczający 7 dni kalendarzowych. Wypowiedzenie może nastąpić w drodze oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany przez Usługobiorcę w ramach Konta w Aplikacji.
 10. Po rozwiązaniu Najmu w jakimkolwiek trybie Usługobiorca obowiązany jest zwrócić Produkt w terminie wybranym w Aplikacji, a w przypadku wypowiedzenia niezwłocznie, nie później w godzinach działania Aplikacji, a jeżeli rozwiązanie Najmu nastąpiło po po zamknięciu Aplikacji - nie później niż do godz. 15:00 dnia następnego. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Usługodawcy, a w przypadku gdy Usługobiorca mieszka poza Warszawą – nadanie przesyłki zwrotnej z Produktem w paczkomacie.
 11. W przypadku gdy Usługobiorca nie zwraca Produktu w terminie określonym w pkt. 8.8 Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do naliczania Usługobiorcy opłat za bezumowne korzystanie z Produktu, za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości podwójnej stawki Ceny Najmu. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jakie przysługuje konsumentom zgodnie z pkt. 16 Regulaminu.
 12. Zarówno wydanie, jak i zwrot przedmiotu Najmu może wymagać potwierdzenia protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Usługodawcę i Usługobiorcę przy jednoczesnym potwierdzeniu tożsamości Usługobiorcy lub osoby trzeciej upoważnionej przez Usługobiorcę do odbioru lub zwrotu Produktu.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku zwrotu Produktu w stanie innych niż wskazanym w zdaniu poprzednim, w szczególności Produktu uszkodzonego lub całkowicie zniszczonego Usługodawca ma prawo obciążyć Usługobiorcę kwotą odpowiadającą 120% wartości Produktu. Niezależnie Usługodawca ma prawo dochodzić od Usługobiorcy odszkodowania za faktycznie powstałą szkodę w granicach przewidzianych prawem.
 14. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 8.9 i 8.15 Regulaminu, nie wyłącza prawa Usługodawcy do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej brakiem zwrotu i bezumownym korzystaniem z Produktu przez Usługobiorcę, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza naliczone Usługobiorcy opłaty.
 15. Kaucja wpłacona przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy podlega zwrotowi w momencie pozytywnej weryfikacji Produktu przez Usługodawcę . Zwrot Kaucji, której kwota została zablokowana na rachunku bankowym przypisanym do karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy w Aplikacji, następuje w drodze zgłoszenia dostawcy instrumentu płatniczego przez Usługodawcę możliwości zwolnienia blokady środków. Termin zwrotu środków zależy od dostawcy instrumentu płatniczego i następuje w ciągu do 2 dni roboczych lub późniejszym terminie wyznaczonym przez emitenta karty płatniczej lub kredytowej.
 16. W przypadku negatywnej weryfikacji Produktu przez Usługodawcę, w szczególności stwierdzenia braków, usterek lub zniszczenia Produktu Usługodawca ma prawo do zatrzymania kaucji, aż do momentu ustalenia zakresu szkody. W momencie ustalenia zakresu szkody Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy kosztami związanymi z koniecznością przywrócenia Produktu do stanu poprzedniego poprzez potrącenie z Kaucji lub pobranie z karty w przypadku gdyby wysokość szkody przekracza wartość pobranej Kaucji. Obciążenie Usługobiorcy kosztami związanymi z koniecznością przywrócenia Produktu do stanu poprzedniego następuje poprzez wzywanie Usługobiorcy przez Usługodawcę do naprawienia szkody i potrącenie kwoty z Kaucji lub pobranie z karty. Przypadki tego rodzaju będą rozpatrywane w drodze reklamacji.
 17. Usługobiorca wyraża zgodę na kompensowanie należności przez Usługodawcę. W szczególności, w sytuacji zwrotu Produktu, a następnie pozytywnej weryfikacji Produktu, okaże się, że Usługobiorca posiada wobec Usługodawcy zadłużenie wynikające z najmu innego Produktu. Z chwilą zaistnienia takiej sytuacji Usługodawca, za zgodą Usługobiorcy, wyrażonej powyżej, zastrzega sobie prawo do skompensowania zaległej należności wynikającej z innej umowy najmu, z Kaucji wpłaconej przez Usługobiorcę na poczet najmu zwracanego Produktu.
 18. Skorzystanie z wynajętego Produktu może wymagać pobrania i instalacji lub aktualizacji oprogramowania udostępnionego przez producenta Produktu. W takiej sytuacji obowiązek pobrania i zainstalowania wymaganego oprogramowania i aktualizacji spoczywa na Usługobiorcy. Usługobiorcy nie przysługują roszczenia zwrotne, w zakresie kosztów poniesionych w celu instalacji lub aktualizacji oprogramowania lub aktualizacji niezbędnych do skorzystania z produktu w trakcie trwania okresu najmu.

9) WARUNKI SPRZEDAŻY RATALNEJ PRODUKTÓW

 1. Płatności z tytułu Sprzedaży Ratalnej dokonywane będą według harmonogramu spłaty zgodnego z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu, chyba że strony ustalą inaczej. 
 2. Całkowita kwota Zamówienia podzielona zostaje na raty zgodnie z liczbą rat ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę.
 3. Raty płatne są płatne z dołu zgodnie z następującym cyklem rozliczeniowym:
  3.1 1 - płatność - z dołu 7. dnia od daty sprzedaży;
  3.2 2 - płatność - z dołu 30. dnia od daty sprzedaży;
  3.3 kolejne płatności - z dołu w odstępach 30-dniowych z płatnością przypadającą na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego.
 4. Płatność raty przypada na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego – aż do spłacenia całości ceny Produktu oraz innych należności wliczonych do kwoty Zamówienia.
 5. Na żądanie Klienta, zgłoszone nie później niż przed datą wymagalności ostatniej raty za Produkt, Sprzedawca zobowiązany jest do odkupienia Produktu od Klienta. Ceną należną Klientowi z tytułu odkupienia Produktu przez Sprzedawcę będzie cena zakupu Produktu przez Klienta pomniejszona o kwotę wszystkich pozostałych do końca (niewymagalnych) rat Produktu, chyba że strony ustalą inaczej. Sprzedawca może odmówić odkupienia Produktu, gdy Produkt okaże się uszkodzony ponad zakres wynikający z jego normalnej eksploatacji przez Klienta.
 6. Uprawnienie przewidziane w pkt. 9.5 Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jakie przysługuje konsumentom zgodnie z pkt. 16 Regulaminu.

10) PROGRAM PARTNERSKI

 1. Program Partnerski jest dostępny dla każdego Usługobiorcy, który posiada aktywne Konto w Aplikacji Plenti i obowiązuje do odwołania. Usługobiorca może wziąć udział w Programie Partnerskim wielokrotnie przez cały okres jego trwania.
 2. Skorzystanie z Programu Partnerskiego możliwe jest poprzez polecenie Aplikacji Plenti przez Usługobiorcę osobie trzeciej, która wcześniej nie złożyła Zamówienia w Aplikacji. Polecenie następuje w drodze udostępnienia przez Usługobiorcę osobie trzeciej unikalnego kodu wygenerowanego dla Usługobiorcy w Aplikacji Plenti i znajdującego się w odpowiedniej zakładce dostępnej z poziomu Konta.
 3. Usługobiorca otrzymuje zniżkę (rabat) o określonej wysokości za każdą osobę, która spełni następujące warunki: (1) zarejestruje Konto w Aplikacji; oraz (2) złoży i opłaci w Aplikacji Plenti pierwsze Zamówienie przy wykorzystaniu kodu, o którym mowa w pkt. 10.2 Regulaminu. Kod zapewnia nowemu Usługobiorcy rabat o określonej wysokości dla pierwszego Zamówienia składanego w Aplikacji.
 4. Rabaty polecającego kumulują się do 100 zł do wykorzystania na jedno zamówienie. Środki, zarówno te polecającego jak i polecanego, mają termin ważności (3 miesiące).
 5. Rabaty, o których mowa powyżej, można wykorzystać przy najmie lub zakupie dowolnego Produktu z oferty Usługodawcy. Rabaty mają charakter jednorazowy i wygasają z chwilą przyjęcia Zamówienia, w których zostały użyte. Rabat pomniejsza sumę należności wymagalnych z tytułu Najmu lub Sprzedaży Ratalnej w jednym lub kilku kolejnych okresach rozliczeniowych – aż do całkowitego wykorzystania wartości rabatu albo wcześniejszego zakończenia umowy.
 6. Usługobiorca nie może przenieść prawa do rabatu na osobę trzecią bądź żądać jego zamiany na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Programu Partnerskiego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, jak i osób trzecich. 
 8. Usługobiorcy zakazuje się działań zmierzających do obejścia warunków uczestnictwa w Programie Partnerskim, w szczególności poprzez zakładanie fałszywych Kont w Aplikacji. Usługobiorcy zabrania się także sprzedawania kodów, o których mowa w pkt. 10.2 Regulaminu bądź czerpania z nich innych korzyści niż przewidziane warunkami Programu Partnerskiego. Uzasadnione podejrzenie stosowania takich praktyk przez Usługobiorcę uprawnia Usługodawcę do zawieszenia udziału Usługobiorcy w Programie Partnerskim nasz czas określony lub nieokreślony – do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub ustania przyczyny stanowiącej podstawę dla decyzji o zawieszeniu jego udziału.
 9. Program Partnerski nie sumuje się z rabatami i promocjami przysługującymi Usługobiorcy z innego tytułu, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu stanowią inaczej.
 10. Reklamacje związane z organizacją Programu Partnerskiego mogą być składane w trybie przewidzianym dla innych reklamacji dotyczących Aplikacji Plenti zgodnie z pkt. 12 Regulaminu.

11) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz dostępny w Aplikacji czat, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji oraz uzyskać pomoc techniczną. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Aplikacji względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz z poziomu Konta w Aplikacji za pośrednictwem czatu.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy Produkt wynajęty lub sprzedany ma wadę (rękojmia), są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące Produktu Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz z poziomu Konta w Aplikacji za pośrednictwem czatu.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany, naprawy lub obniżenia ceny Produktu, podając kwotę, o jaką cena ma zostać obniżona, brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał to żądanie za zasadne.
 5. W przypadku Najmu, jeżeli dojdzie do stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Produktu bądź jego wyposażenia podczas przekazywania go Usługobiorcy, zaleca się o stwierdzonych usterkach lub uszkodzeniach powiadomić natychmiast Usługodawcę lub osobę trzecią upoważnioną przez niego do wydania Produktu, a jeżeli dostarczenie Produktu następuje za pośrednictwem przewoźnika – zaleca się sporządzić protokół szkody i powiadomić o sytuacji niezwłocznie Usługodawcę telefonicznie oraz za pośrednictwem czatu w Aplikacji Plenti lub wiadomości wysłanej drogą poczty elektronicznej.      
 6. W przypadku Najmu, jeżeli dojdzie do stwierdzenia jakichkolwiek awarii, usterek lub uszkodzenia w Okresie Najmu, Usługobiorca proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Usługodawcy o zaistniałym problemie telefonicznie oraz za pośrednictwem czatu w Aplikacji Plenti lub wiadomości wysłanej drogą poczty elektronicznej. Dalszy tryb postępowania zostanie ustalony indywidualnie przez Usługobiorcę i Usługodawcę. W razie wystąpienia wad Produktu, w zależności od przyczyn ich wystąpienia, charakteru i rozmiaru wady, Usługodawca może zaproponować niezwłoczną i nieodpłatną wymianę Produktu na inny, sprawny egzemplarz. W pozostałych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy wymiana byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Usługobiorcy – Usługobiorcy przysługuje obniżenie Ceny Najmu proporcjonalnie do czasu trwania i rozmiaru wad Produktu. Nie wyłącza to również innych uprawnień Usługobiorcy, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wynajętego lub sprzedanego wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

14) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając przewidywany czas ich trwania.

15) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. W przypadku korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej, Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz podmiotów trzecich. 
 4. W ramach licencji, o której mowa w pkt. 15.3 Regulaminu, Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Usługobiorcy, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
 5. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania. 
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16) KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami oraz zawieranych przez nich odpłatnie umów z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 16.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do Usługodawcy zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w pkt. 11 oraz na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  4.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Sprzedaż Ratalna) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  4.2 dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług (np. Najem) – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorcy mieszkającego poza Warszawą – odesłanie Produktu na adres Usługodawcy: ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  6.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6.2 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  6.3 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6.4 W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

17) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

18) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 17. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać ją bez problemów i zakłóceń.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży Ratalnej albo od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę Najmu albo umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat z tytułu Sprzedaży Ratalnej i Najmu, a w przypadku braku opłat – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie niezależnie od tego, z jakiego tytułu Usługobiorca zgłasza roszczenie. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  undefinedundefined
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; Ustawa o Prawach Konsumenta; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Właściciel Aplikacji Plenti