Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis i Aplikacja Plenti jest prowadzona przez firmę Plenti sp. z o.o. ul. Hoża 27/9. 00-521 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756547, NIP 7010891435, REGON 381758718
 2. Użytkownicy mogą skontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem:
  1. e-mail: hello@plenti.app;
  2. listownie ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Aplikacji prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Korzystanie z Serwisu lub Aplik\facji w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE

 1. Serwis – strona internetowa pn. www.plenti.app prowadzona przez Usługodawcę,
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna pn. Plenti prowadzona przez Usługodawcę,
 3. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis i Aplikację, którym jest Plenti sp. z o.o. ul. Hoża 27/9. 00-521 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756547, NIP 7010891435, REGON 381758718
 4. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji,
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Aplikacji,
 9. Rejestracja – utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika,
 10. Produkt – towar oferowany za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, będący przedmiotem umowy najmu pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą,
 11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 12. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Usługobiorcy po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Usługobiorca wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Aplikacji,
 13. Dowód zakupu – potwierdzenie zamówienia, paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT potwierdzający zakup usługi.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu lub Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, numeru telefonu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności**.**

IV. OGÓLNE ZASADY DOSTAWY I ZWROTU PRODUKTÓW

 1. Plenti prowadzi działalność w Polsce polegającą na wynajmie wyselekcjonowanych Produktów na obszarze strefy działania definiowanej w Serwisie i Aplikacji.
 2. Dla Usługobiorcy oraz Usługodawcy wiążące są informacje podane o Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Obrazy przedstawiane w Serwisie lub Aplikacji są zdjęciami poglądowymi przez co muszą nie przedstawiać faktycznego Produktu.
 4. Informacje znajdujące się w Serwisie i Aplikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane w Serwisie i Aplikacji, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą pomyślnego złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.
 5. Ceny prezentowane w Serwisie i Aplikacji są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Cena udostepnienia Produktów zawiera w sobie opłatę za ich utrzymanie w należytym stanie, w tym naprawy drobnych uszkodzeń. Cena udostępnienia naliczana się za każdy rozpoczęty dzień użytkowania od chwili dostarczenia Produktu do chwili odebrania go przez kuriera / złożenia przez Użytkownika zgłoszenia zwrotu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie i Aplikacji, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Usługobiorca będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia Usługodawca wystawia Dowód zakupu określający warunki zamówienia, w tym zasady płatności.
 9. Usługobiorca dokonujący zakupu usługi jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 10. Usługodawca ma obowiązek zawiadomić Usługobiorcę o braku zamówionego Produktu w magazynie w terminach wskazanych w zamówieniu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia tego faktu. Usługobiorca w takim przypadku może wyrazić zgodę na zmianę terminów zamówienia, zrezygnować z zamówionego Produktu i w jej miejsce wybrać inną lub całkowicie zrezygnować z zamówienia.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Usługodawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, zawiadomić o tym Usługobiorcę i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Produktów osobom trzecim tj. nie zawierania umów najmu/podnajmu oraz użytkowania Produktów zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz instrukcją ich obsługi.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z Produktów przez Usługobiorcę.
 14. Usługobiorca może anulować zamówienie kontaktując się poprzez dane podane w Serwisie lub Aplikacji. W zależności od statusu zamówienia Usługobiorca może ponieść m.in. koszty związane z dostarczeniem lub rezerwacją zamawianego Produktu. Anulowanie zamówienia nie wynika z prawa odstąpienia od umowy, które jest opisane w rozdziale XII. Usługobiorca ma prawo zwrócić udostępniony Produkt w godzinach działania Serwisu i Aplikacji.
 15. Celem zwrotu określonych Produktów Usługobiorca składa dyspozycję zwrotu.
 16. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zwrotu.
 17. Produkty są dostarczane w opakowaniach wykonanych pod kątem jak najlepszego ich zabezpieczenia, dlatego zwrot Produktów powinien odbywać się przy wykorzystaniu opakowania, w którym zostało ono doręczone.
 18. W przypadku zamówienia zwrotu produktu, ale nie oddania go kurierowi z jakiegokolwiek powodu, np. nieobecności pod wskazanym adresem, codzienne naliczanie ceny wynajmu będzie kontynuowane jak również naliczona zostanie opłata za dojazd kuriera w wysokości 10 zł.
 19. Po otrzymaniu zwrotu Usługodawca w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania sprawdza czy Produkty są kompletne oraz czy nie zawierają uszkodzeń innych niż wynikające z użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem.
 20. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niedających się usunąć Usługodawca określa kwotę niezbędną do doprowadzenia Produktów do stanu z przed udostępnienia.
 21. O określonym stopniu uszkodzeń Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę. Informacja przesyłana jest przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę w procesie składania zamówienia.
 22. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niedających się usunąć Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy opłatą na kwotę niezbędną do doprowadzenia Produktów do stanu z przed udostępnienia.
 23. W skrajnych przypadkach np. w sytuacji zgłoszenia utraty zamówionych Produktów lub odesłania Produktów w stopniu znacznie zniszczonym lub niepozwalającym na ich dalsze użytkowanie, Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy opłatą odpowiadająca do 120% wartości ceny zakupu Produktów.
 24. Usługodawca ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z pkt. 22 i 23 na drodze cywilnej.

V. REJESTRACJA W APLIKACJI

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji w Aplikacji.
 2. Rejestracji Konta można dokonać również podczas składania zamówienia.
 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  2. spełnia warunki wymagane do korzystania z Aplikacji określone w Regulaminie.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje, że dane Użytkownika zostaną odpowiednio zanonimizowane.
 5. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Aplikacji przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika w Aplikacji podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

VI. ZAMÓWIENIE I ZWROT PRODUKTÓW W APLIKACJI

 1. Celem zamówienia określonych Produktów w Aplikacji Użytkownik składa dyspozycję zamówienia.
 2. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących płatności.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Aplikacja informuje o złożeniu, realizacji, dostarczeniu zamówienia, a także złożeniu, realizacji i dokonaniu zwrotu.

VII. OPINIOWANIE USŁUGI W APLIKACJI

 1. Usługobiorcy mają możliwość oceny w Aplikacji usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez zamieszczanie opinii po realizacji usługi.
 2. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w Aplikacji treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Usługobiorców lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

VIII. PŁATNOŚCI W APLIKACJI

 1. Usługobiorca ponosi opłatę za okres najmu Produktu, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
 2. Opłata jest pobierana z karty kredytowej / płatniczej.
 3. W momencie złożenia dyspozycji zwrotu Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej / płatniczej kwotami określonymi w rozdziale IV Regulaminu.
 4. Dodatkowo Usługobiorca wyraża zgodę na ** pobieranie przez Usługodawce wynagrodzenia w formie opłat rekurencyjnych (cyklicznych) w zamian za korzystanie z Towaru, rozliczanych conajmniej raz w miesiącu*.*
 5. Aplikacja pobiera kaucje w postaci preautoryzacji lub innej odpowiedniej formie ze środków finansowych na karcie płatniczej Użytkownika, w wysokości zależnej od wybranego Produktu. Kaucja może być ponawiana, a jej kwota może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. **
 6. Usługobiorca obowiązany jest udostępnić na karcie kredytowej / płatniczej kwotę odpowiadającą dodatkowym opłatom z tytułu uszkodzeń, niedających się usunąć oraz utraty zamówionych Produktów lub odesłania Produktów w stopniu znacznie zniszczonym lub niepozwalającym na ich dalsze użytkowanie zgodnie z regulacjami rozdziału IV Regulaminu.

IX. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Produkty są dostarczane na adres podany przez Usługobiorcę.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Usługobiorca jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 3. Koszty dostawy Produktów ponosi Usługobiorca, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się w Serwisie lub Aplikacji**.**
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do odebrania wysłanych Produktów.
 5. Po otrzymaniu Produktów zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktów lub też innych nieprawidłowości Produktów zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

X. REKLAMACJA PRODUKTÓW

 1. Usługobiorca może reklamować udostępnione Produkty na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Po otrzymaniu Produktów Usługobiorca powinien sprawdzić czy przesyłka zawiera Produkty zgodnie z zamówieniem oraz czy nie są one uszkodzone.
 3. Usługobiorca może reklamować usługę udostępnienia, jeżeli po otrzymaniu Produktu stwierdzi jej nieprzydatność do użycia.
 4. Określona powyżej nieprzydatność może dotyczyć takich rzeczy jak np. uszkodzenia.
 5. Reklamacji nie podlegają Produkty, które dostarczone zostały zgodnie ze złożonym zamówieniem (typ) w stanie pozwalającym na jej normalne użytkowanie (brak uszkodzeń). W takich przypadkach Usługodawca może odmówić zasadności reklamacji.
 6. Celem złożenia reklamacji Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o stwierdzonej nieprzydatności. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail hello@plenti.app .
 7. Celem przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przygotowanie i przekazanie Usługodawcy szczegółów zamówienia.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji, Usługodawca poinstruuję Usługobiorcę o czynnościach niezbędnych do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Usługodawca rozpatrując reklamację może w szczególności zobowiązać Usługobiorcę do:
  1. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń,
  2. odesłania Produktów do Usługodawcy.
 10. Koszty zasadnych Reklamacji ponosi Usługodawca.
 11. W trosce o jak najlepszą jakość usług, Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie tak aby Usługobiorca mógł skorzystać z usługi w terminach wskazanych w zamówieniu.
 12. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient otrzymuje w ramach rekompensaty zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
 13. Opisanej w niniejszym rozdziale Reklamacja usług Aplikacji nie należy utożsamiać z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

XI. REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH W APLIKACJI

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Aplikacji powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Aplikacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.
 6. Reklamacje kierowane do Aplikacji, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Aplikacji będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  3. drogą telefoniczną.
 9. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się: od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres: Plenti Sp. z o.o. ul. Hoża 27/9. 00-521 Warszawa lub, za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@plenti.app.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Usługodawcę, tym samym kanałem, którym Usługobiorca dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługobiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  2. o świadczenie usług w zakresie rezerwacji zasobów, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

XIII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji, wszelkich ich funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Aplikacja oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 10:00 do 22:00, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu i Aplikacji, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu lub Aplikacji, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie lub Aplikacji na co Użytkownik, korzystając wyraża zgodę.

XIV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i Aplikacji w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie i Aplikacji przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu lub Aplikacji o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu lub Aplikacji w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianie Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią i rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub Aplikacji.
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu w Serwisie lub Aplikacji. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowaniu Użytkownika o zmianie Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie w Serwisie i Aplikacji promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich aktywnych zamówień w momencie wejscia w życie takich zmian.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu lub Aplikacji.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 5. Wszelkie spory wynikające praw i obowiązków wynikających z Regulaminu będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: hello@plenti.app.