Regulamin akcji promocyjnej Sodexo

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej prowadzonych pod nazwą „Gogle VR Oculus Quest 64 gb z darmowymi grami za 9 zł!” (zwanych dalej „Akcją promocyjną” lub „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie przy ul. Hożej 27/9, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 12 500 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”).
 3. Promocja prowadzone będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Plenti (dalej jako „Aplikacja”).
 4. Usługi objęte akcją promocyjną oferowane przez Plenti są aktualnie dostępne jedynie na terenie Warszawy. Dokładna strefa działania jest definiowana w Aplikacji i może być zmieniana.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zmianami).
 6. Akcja promocyjna prowadzona będzie w okresie od dnia 1.07.2020 roku od godziny 00:00:01 do dnia 31.08.2020 roku do godziny 23:59:59 (dalej jako „Okres Promocyjny).
 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Promocji, dostępnej pod adresem URL: https://plenti.app/sodexo-regulamin-akcji-promocyjnej/

§ 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik, który w Okresie Promocyjnym zamówi w Aplikacji Plenti produkt objęty promocją (dalej jako „Produkt Promocyjny”) i spełni jednocześnie wymogi wskazane w § 2 ust. 2 Regulaminu uzyska rabat na zamówienie, o warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Aby uzyskać rabat należy wybrać produkt w Aplikacji objęty Promocją. Rabat naliczy się zgodnie z poniższym schematem: za zamówienie 1 Gogle VR Oculus Quest 64 gb w Aplikacji – rabat 76,00 zł – kod rabatowy: SODEXOQUEST9.
 3. Rabat przypisany jest do produktów objętych promocją. Dedykowany rabat naliczy się po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego.
 4. Rabat jest jednorazowy i można z niego skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującego wynajem jednego produktu.
 5. Rabat umożliwia Użytkownikowi nabycie usługi wynajmu Produktów w Aplikacji Pletni o wartości pomniejszonej o kwotę odpowiadającą wartości rabatu.
 6. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza wartość nominalną rabatu, to Użytkownik jest zobowiązany pokryć równicę przy użyciu oferowanej w Aplikacji Plenti metodzie płatności.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJACI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zamówienia Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym.
 2. W Promocji może wziąć udział osoby fizyczne, osoby fizyczne dokonujące zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy tylko tych pracowników, którzy brali lub biorą udział w opracowaniu, wdrożeniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej oraz dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia tych pracowników.
 4. Akcja Promocyjna nie dotyczy zamówień hurtowych. Przez zamówienie hurtowe rozumie się zamówienie w Okresie Promocyjnym więcej niż 1 sztuki tego samego modelu danego Produktu Promocyjnego w ramach każdej Akcji promocyjnej (np. więcej niż jednych gogli VR Oculus Quest 64GB).
 5. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocje obowiązują do dnia 31.08.2020 roku do godziny 23:59:59. Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona. Oznacza to, że Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówień w przypadku wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych w Aplikacji.
 2. Rabat wynikający z Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 3. Promocje nie łączą się między sobą oraz z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami, obowiązującymi w Okresie Promocyjny w Aplikacji.
 4. Skorzystanie z rabatu w ramach Promocji uniemożliwia użycie odpowiedniego kodu rabatowego.
 5. Rabat wynikający z Promocji nie przysługuje na Produkty Promocyjne, na które został już udzielony rabat reklamacyjny lub których cena została ustalona w drodze wyceny indywidualnej.

§ 5 OPŁATY TRANSPORTOWE

 1. Dostawa i zwrot zamówionych w ramach niniejszej Promocji produktów podlega opłacie transportowej zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. Informacja o aktualnej wysokości opłat transportowych za dostawę dostępna jest w

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 27/9, 00-521 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Plenti Sp. z o.o. e-mai iod@plenti.app; adres korespondencyjny – adres Organizatora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 3. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocji oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Promocji.
 4. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu email.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji promocyjnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 6. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące danej Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej (najlepiej listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie nazwy danej Akcji promocyjnej w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum: imię, nazwisko i adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację, opis ewentualnych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi zgłaszającego. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące towarów zamówionych w Aplikacji rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
 2. Do udziału Uczestnika w Akcji promocyjnej konieczne jest zapoznanie się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja zasad prowadzenia Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej, (c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.