§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji ”Zgarnij abonament Game Pass Ultimate z Plenti!” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Akcja „Zgarnij abonament Game Pass Ultimate z Plenti!” polega na przekazaniu w celach promocyjnych klientom kodu na abonament Xbox Game Pass Ultimate na okres jednego miesiąca.

3. Organizatorem Akcji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych,  (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i webowej Plenti (dalej jako „Aplikacje”).

5. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 09.11.2021 roku od godziny 00:00:01 do 30.11.2021, godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Czas Akcji”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zamówienia w  czasie trwania akcji, w systemie Subskrypcji (1/3/6/12 msc) jednego z niżej wymienionych produktów:

a) Xbox Series X

b) Xbox Series S

c) Xbox One X

d) Xbox One S 

e) Kierownica Logitech G923 XBOX/PC

f) Kierownica Logitech G920 Driving Force na Xbox/PC

oraz odebraniu sprzętu w związku z wypożyczeniem. 

2. Akcja nie dotyczy zamówień w systemie Flexi.

3. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby fizyczne dokonujące zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3 Zasady realizacji Akcji

1.W sytuacji wypełnienia warunków skorzystania z akcji określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu, Klientowi razem z zamówionym sprzętem zostanie wysłany w formie fizycznej Kod rabatowy na Abonament, który zostanie umieszczony w środku zamówienia.

2. Użytkownik może dostać maksymalnie jeden kod w ramach promocji.

3. Sprzedaż kodów jest zabroniona. Użytkownik może użyć  kodu jedynie do własnego użytku. Naruszenie przepisu będzie skutkować podjęciem przez Organizatora czynności określonych w § 4 ust. 3

§ 4 Ograniczenia oraz naruszenia w ramach akcji

1. Organizator zastrzega, że promocja dotyczy jednego unikalnego kodu w ramach jednego konta użytkownika. Dokonanie zamówienia kilku sprzętów objętych promocją w ramach jednego konta nie powoduje otrzymania większej liczby kodów abonamentowych.

2. W razie gdy Organizator dostrzeże jakieś nieprawidłowości dotyczące zamówienia lub próbę wyłudzenia większej niż przewidzianej w regulaminie liczby kodów promocyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania kodu użytkownikowi.

3. W sytuacji naruszenia zapisów niniejszego regulaminu  kod promocyjny zostanie zablokowany.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Liczba kodów w ramach niniejszej akcji jest ograniczona.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy  Kodeksu Cywilnego.