§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji ”Wkręć się w wynajem” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Akcja „Wkręć się w wynajem” polega na działaniach marketingowych organizatora, który w zamian umożliwia otrzymanie przez użytkownika darmowego najmu produktu na określony czas.

3. Organizatorem Akcji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych,  (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Uczestnikiem Akcji może być każdy kto zdecyduje się wykonać relację publiczną, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Warunkach uczestnictwa w Akcji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako “Uczestnik”).

4. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu Portalu społecznościowego Instagram (dalej jako „Instagram”).

5. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 16.05.2022 roku od godziny 00:00:01 do 06.06.2022, godziny 23:59:59 (dalej jako „Czas Akcji”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, aby wziąć udział w akcji należy dokonać 3 poniżej wymienionych czynności:

 1. Użytkownik w trakcie trwania konkursu musi mieć aktywny jakikolwiek wynajem w Plenti na jakikolwiek okres czasu, ważne aby był aktywny w dniu opublikowania relacji.
 2. Użytkownik musi “obserwować” profil Organizatora na instagramie
  https://www.instagram.com/goplenti/
 3. Użytkownik w czasie trwania konkursu musi opublikować w serwisie Instagram, publiczną relację na której oznaczy Organizatora na swojej relacji tagiem “@goplenti” jednocześnie Użytkownik musi na jednej z tych relacji dokończyć zdanie “Dzięki Plenti...”, opisując co zyskał korzystając z usług Plenti.

2. Użytkownik w ramach Akcji, będzie mógł wygrać jedną z trzech nagród. Organizator w ramach akcji rozda 1 nagrodę główną i dwie nagrody poboczne:

 1. Nagroda główna to bezpłatny wynajem w modelu Subskrypcja na 12 miesięcy wybranego produktu*
 2. Dwie Nagrody poboczne to bezpłatny wynajem w modelu Subskrypcja na 3 miesiące wybranego produktu*

* - Nagroda dotyczy tylko produktów znajdujących się na liście poniżej.

4. Lista produktów biorących udział w akcji:

 1. PlayStation 5
 2. Xbox Series X
 3. Oculus Quest 2 128GB
 4. Robot sprzątający Tefal X-plorer S95
 5. Oczyszczacz powietrza Tefal Intense Pure Air Connect XL PU6086
 6. Nintendo Switch OLED
 7. Samsung Galaxy Z Flip3 5G
 8. Samsung Galaxy Z Fold3 5G
 9. Apple iPhone 13 128GB Midnight
 10. Apple Watch 7 41 mm
 11. Samsung Galaxy Watch 4
 12. Remarkable 2
 13. Tablet LCD Wacom Cintiq 16 DTK1660K0B
 14. Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro
 15. Apple AirPods Pro
 16. JBL PartyBox 110
 17. GoPro Hero 10
 18. Insta360 GO 2
 19. DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo
 20. Słuchawki Sony WH1000XM4

6. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne.

7. Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jedną relację publiczną, przez co może wziąć udział w akcji więcej niż 1 raz.

8. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3 Zasady realizacji Akcji

1. W sytuacji wypełnienia warunków skorzystania z akcji określonych w § 2 ust. 1  Regulaminu, Użytkownik zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w akcji.  

2. Relacje publiczne Użytkowników zamieszczone w portalu Instagram zostaną odtworzone przez Organizatora.  Następnie po okresie trwania Akcji, Organizator wśród wszystkich relacji, które zostały zakwalifikowane do Akcji, zgodnie z wytycznymi  §2 ust. 1,  wybierze 3 jego zdaniem najlepsze relacje, które zostaną nagrodzone.

3. Organizator ogłosi wyniki Akcji do dnia 20 czerwca 2022 r.

3. Organizator zastrzega sobie pełną swobodę w zakresie kryteriów, które będą brane pod uwagę przy wybieraniu najlepszych relacji, które na koniec zostaną nagrodzone, zgodnie z §2 ust. 2. 

4. W celu odebrania nagrody, Organizator skontaktuje się z danym Użytkownikiem poprzez portal instagram, oraz umieści jego dane na swoich mediach społecznościowych.

5. Nagrody w ramach akcji nie podlegają zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty. 

6. Nagrody w akcji, nie podlegają obrotowi handlowemu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi. 

§ 4 Ograniczenia oraz naruszenia w ramach akcji

1. Organizator zastrzega, że akcja dotyczy tylko i wyłącznie jednego konta, wygrana nie powoduje otrzymania nagrody na każde konto Użytkownika.

2. Organizator wskazuję, że nie mają możliwość skorzystania z Akcji Pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

3. Organizator zastrzega również, że Akcja dotyczy tylko i wyłącznie Użytkowników, którzy nie posiadają zaległości finansowych na rzecz Organizatora. W sytuacji, gdy użytkownik zalega z płatnością wobec Organizatora za wykonane usługi, Organizator może odmówić wydania mu Nagrody w Akcji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu oraz wykluczenia użytkownika w zakresie skorzystania z Akcji, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia sprzętu przez użytkownika.

5. W sytuacji naruszenia zapisów niniejszego regulaminu Nagroda w Akcji zostanie zablokowana.

§ 5 Prawa autorskie

1. Niniejszym, biorąc udział w Akcji, wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie relacji zawierających mój wizerunek przez Plenti Sp. z o.o. dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych.

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie. Mój Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich relacji z moim udziałem, które zostały opublikowane w ramach Akcji “Wkręć się w wynajem”. 

5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z Regulaminem Akcji i w pełni go rozumiem.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: iod@plenti.app.
 2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Akcji oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Akcji.
 3. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Akcji mogą być składane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia Akcji na adres: hallo@plenti.app z dopiskiem: „Wkręć się w wynajem”. Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów o terminach przedawnienia roszczeń. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi. 

2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności: 

a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Akcji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści; 

b. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia; 

c. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników; 

d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Akcji oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym; 

e. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

5. W przypadku zmiany aktualna Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.