Regulamin akcji "Technologia dla seniorów"

Regulamin Akcji „Technologia dla Seniorów”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji pod nazwą „Technologia dla Seniorów” (zwanej dalej „Akcją”).
 2. Organizatorem Akcji jest:
  - Plenti sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 12 500 złotych, w całości wpłaconym oraz;
  - Paulina Braun, pomysłodawczyni i organizatorka Dancingu Międzypokoleniowego (dalej zwani „Organizatorem”).
 3. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i webowej Plenti (dalej jako „Aplikacje”).
 4. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 01.01.2021 roku od godziny 00:00:01 do dnia 30.06.2021 roku do godziny 23:59:59 (dalej jako „Czas Akcji”).
 5. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie, dostępnej pod adresem URL: https://plenti.app/pl/terms/regulamin-technologia-dla-seniorow

§ 2 Cele Akcji

1. Celem Akcji jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem starości, walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, łączenie pokoleń poprzez zachęcenie Uczestników do zamawiania i finansowania, za pośrednictwem Aplikacji dla seniorów należących do Dancingu Międzypokoleniowego, dostępu do produktów elektronicznych z kategorii „Technologia dla Seniorów”.

§ 3 Zasady realizacji Akcji

1. Uczestnik Akcji za pośrednictwem Aplikacji wybiera produkty elektroniczne, które zostaną udostępnione dla seniorów

2. Uczestnik akcji składa zamawianie na wybrany przez siebie produkt elektroniczny wybierając termin dostawy.

3. W trakcie składania zamówienia Uczestnik w komentarzu powinien dodać notatkę o treści: „Dancing Międzypokoleniowy”  

4. Po złożeniu zamówienia Uczestnik wybiera termin odbioru wybranego przez siebie produktu elektronicznego. 

5. Produkt zamówiony przez Uczestnika jest udostępniany dla seniora należącego do Dancingu Międzypokoleniowego. Senior korzysta produktu elektronicznego w okresie wybranym przez Uczestnika – od momentu dostawy do momentu odbioru.

6. Animatorzy dedykowani przez Organizatora zapewniają w trakcie korzystania z produktów elektronicznych wsparcie dla seniorów w zakresie ich obsługi.

7. Organizatorzy będą zachęcać Uczestników i seniorów biorący udział w Akcji do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami związanymi z udziałem w Akcji w prowadzonych przez nich mediach społecznościowych.

§ 4 Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Uczestnictwo w Promocjach jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zamówienia w czasie trwania akcji.
 2. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby fizyczne dokonujące zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. W Akcjach mogą wziąć również udziału pracownicy Organizatora oraz dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia z pracownikami.
 4. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje. 

§ 5 Ograniczenia w realizacji Akcji

Akcja obowiązuje w Czasie jej trwania. Liczba produktów elektronicznych dostępnych w Akcji jest ograniczona. Oznacza to, że Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówień w przypadku wyczerpania zapasów produktów elektronicznych w Aplikacji.

§ 6 Opłaty

 1. Uczestnik składając zamówienie w ramach Akcji sponsoruje dostęp do wybranych produktów elektronicznych dla seniorów.
 2. Uczestnik dokonuje płatności za zamówienie kartą płatniczą lub kredytową przypisaną do konta w Aplikacji Plenti. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej lub kredytowej umożliwia złożenie Zamówienia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty opłaty za udostepnienie produktów elektronicznych dla seniorów naliczonej za okres od momentu dostawy do momentu odbioru.
 4. Płatności pobierane są automatycznie w Aplikacji Plenti poprzez obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty płatniczej lub kredytowej Uczestnika kwotą wymagalną na dany dzień zgodnie z zamówieniem. Jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest dokonanie przez Uczestnika płatności kartą płatniczą lub kredytową w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązuje się do podania danych innej kart płatniczej lub kredytowej lub dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 5. Kwota zapłacona przez Uczestnika stanowi darowiznę.
 6. Opłaty będą pobierane w następujący sposób:
  a. po 7 dniach rozliczane jest udostepnienie produktów elektronicznych za pierwsze 7 dni,
  b. po kolejnych 23 dniach rozliczane jest udostepnienie produktów elektronicznych za kolejne 23 dni,
  c. opłata za udostepnienie produktów elektronicznych za następny okres rozliczana jest co 30 dni.
 7. W sytuacji odbioru produktów we wcześniejszym terminie opłata za udostepnienie produktów elektronicznych następuje w momencie odbioru poprzez pobierane nierozliczonych płatności.
 8. W momencie zamówienia na karcie płatniczej lub kredytowej przypisanej do konta w Aplikacji Plenti automatycznie blokowana jest kaucja. W celu obniżenia lub wyłączenia kaucji Uczestnik może skontaktować się  Organizatorem Akcji przed złożeniem zamówienia lub w trakcie jego realizacji przez wiadomość w aplikacji (chat) lub na adres mailowy: hello@plenti.app.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Plenti Sp. z o.o. e-mai iod@plenti.app; adres korespondencyjny – adres Organizatora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Akcji oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Akcji.
 3. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu email.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
 2. Do udziału Uczestnika w Akcji konieczne jest zapoznanie się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja zasad prowadzenia Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  a. okoliczności siły wyższej,
  b. gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji,
  c. oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
  d. zmiany zasad przeprowadzania Akcji, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie zapisy Plenti - Regulamin i Polityka Prywatności oraz przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie materiały promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.