Plenti

Regulamin Plenti Kategorii Outlet

Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin Outlet”) określa szczegółowe zasady dotyczące wynajmu w aplikacji Plenti sprzętów outletowych (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja Plenti”)

Prosimy o uważne zapoznanie się  z niniejszym regulaminem. Regulamin ten określa zasady korzystania z Aplikacji Plenti przez jej usługobiorców, w zakresie produktów outletowych, w pozostałym zakresie prawa i obowiązki użytkownika określa Regulamin Plenti dostępny pod adresem  https://plenti.app/pl/terms/regulamin Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji w zakresie wynajmu lub zakupu produktów outletowych. 

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z wynajmu sprzętów outletowych, określają zasady wynajmu, a w szczególności zasady odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem - W zakresie rzeczy nieokreślonych w Regulaminie Kategorii Outlet zastosowanie ma Regulamin Aplikacji.

Właścicielem Aplikacji Plenti jest spółka PLENTI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 163 800,00 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: hello@plenti.app oraz numer telefonu: +48 736 976 759 (dalej jako: „Usługodawca”).

1) DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) REGULAMIN APLIKACJI – Regulamin Aplikacji Plenti wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, wskazany pod adresem https://plenti.app/pl/terms/regulamin

b) REGULAMIN KATEGORII OUTLET - niniejszy Regulamin określający kwestie najmu oraz sprzedaży produktów outletowych.

c) PRODUKT OUTLETOWY– dostępna w Aplikacji Plenti rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Najmu lub Sprzedaży. Produkt, który nosi ślady użytkowania oraz może posiadać drobne uszkodzenia,  oraz niewielkie defekty, ale nadal jest sprawny i zdatny do użytkowania od strony technicznej.

Definicją wymienionym w niniejszym Regulaminie nie wskazanym w tym słowniczku przypisuje się znaczenie określone w Regulaminie Aplikacji. 

2) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W APLIKACJI PLENTI

 1. Aplikacja Plenti prezentuje katalog Produktów Outletowych dostępnych w ofercie Usługodawcy. Wybrane Produkty mogą być przedmiotem Najmu. Informacja o tym, czy Produkt jest w wersji outlet oraz czy jest udostępniany do Najmu, podawana jest zawsze obok Produktu.
 2. Ceny Produktów wskazane w Aplikacji są podane w złotych polskich i są kwotami brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z należnymi podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą.
 3. Złożenie Zamówienia w Aplikacji Plenti możliwe jest po zalogowaniu na Konto i rozpoczyna się z chwilą wybrania przez Klienta Produktu. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia i (2) kliknięciu w Aplikacji po wypełnieniu formularza pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Aplikacji). W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta adresu dostawy Produktu (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także danych karty płatniczej lub kredytowej. Przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia Usługodawca może wymagać od Klienta również podania numeru i serii dowodu osobistego i/lub numeru PESEL. Składając Zamówienie Klient ma możliwość wybrania preferowanego terminu dostawy Produktu oraz wskazania osoby upoważnionej do odbioru Produktu.

3) WARUNKI NAJMU PRODUKTÓW

 1. Najem Produktów Outletowych możliwy będzie po wybraniu przez Usługobiorcę odpowiedniej zakładki na stronie lub w Aplikacji Plenti.
 2. W sytuacji wynajmu Produktu Outletowego Usługobiorcy nie przysługuje możliwość wymiany Produktu, na produkt z podstawowej oferty Plenti. 
 3. Najem Produktu od Usługodawcy przez Usługobiorcę możliwy jest przez czas oznaczony w systemie Subskrypcji w planie 1/3/6 albo 12 miesięcy – w zależności od wyboru Usługobiorcy.
 4. Warunkiem wydania Usługobiorcy Produktu przez Usługodawcę jest weryfikacja tożsamości i zdolności płatniczej Klienta i jeżeli to niezbędne uiszczenie przez Usługobiorcę Kaucji w kwocie wskazanej w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą. Zapłata Kaucji dokonywana jest zgodnie z pkt. 7.1 Regulaminu Aplikacji, tj. z chwilą złożenia Zamówienia w przedmiocie Najmu następuje automatyczne zablokowanie środków odpowiadających ustalonej kwocie Kaucji na rachunku bankowym Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca, zawierając umowę Najmu z Usługodawcą, zobowiązuje się do przyjęcia lub odebrania udostępnionego mu Produktu, a także do zapłaty Ceny Najmu odpowiadającej Okresowi Najmu.
 6. Cena Najmu płatna jest z góry na początku każdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni od momentu wydania Produktu. W przypadku gdy Produkt nie zostanie zwrócony po upływie Okresu Najmu umowa Najmu na czas oznaczony zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony z zasadą rozliczenia za każdy kolejny okres rozliczeniowy. 
 7. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do wypowiedzenia Najmu: na czas oznaczony – ze skutkiem na ostatni dzień trwającego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie może zostać złożone za pośrednictwem Aplikacji poprzez zgłoszenie Usługodawcy zamiaru zwrotu Produktu, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w ramach Konta w Aplikacji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Najmu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Usługobiorca zalega z płatnością Ceny Najmu na rzecz Usługodawcy przez czas przekraczający 14 dni kalendarzowych. Wypowiedzenie może nastąpić w drodze oświadczenia przesłanego w wiadomości SMS na numer telefonu lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w ramach Konta w Aplikacji.
 9. Po rozwiązaniu Najmu w trybie Subskrypcji Usługobiorca obowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie później niż dnia następnego. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Usługodawcy, a w przypadku gdy Usługobiorca mieszka poza Warszawą – nadanie przesyłki zwrotnej z Produktem w paczkomacie lub usługą kurierską.
 10. W przypadku gdy Usługobiorca nie zwraca Produktu w terminie określonym w pkt. 3.9 Regulaminu Outlet, Usługodawca uprawniony jest do naliczania Usługobiorcy opłat za bezumowne korzystanie z Produktu, za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości podwójnej stawki Ceny Najmu. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają  ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jakie przysługuje Konsumentom (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Firmom na Prawach Konsumenta) zgodnie z pkt. 19 Regulaminu.
 11. Zarówno wydanie, jak i zwrot przedmiotu Najmu może wymagać potwierdzenia protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Usługodawcę i Usługobiorcę przy jednoczesnym potwierdzeniu tożsamości Usługobiorcy lub osoby trzeciej upoważnionej przez Usługobiorcę do odbioru lub zwrotu Produktu.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem uszkodzeń Produktu Outletowego, które posiadał przed wynajmem. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku niezwrócenia Produktu lub zwrotu Produktu w stanie innym niż wskazany w zdaniu poprzednim, w szczególności Produktu Outletowego uszkodzonego w inny sposób niż przed wynajmem lub całkowicie zniszczonego, Usługodawca ma prawo obciążyć Usługobiorcę kosztami związanymi ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą produktu do wysokości 120% wartości Produktu Outletowego przed wynajmem. 
 13. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 3.13 i 3.15 Regulaminu, nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza naliczone Usługobiorcy opłaty.
 14. Kaucja wpłacona przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy podlega zwrotowi w momencie  pozytywnej weryfikacji Produktu Outletowego przez Usługodawcę. Zwrot Kaucji, której kwota została zablokowana na rachunku bankowym przypisanym do karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy w Aplikacji, następuje w drodze zgłoszenia dostawcy instrumentu płatniczego przez Usługodawcę możliwości zwolnienia blokady środków. Termin zwrotu środków zależy od dostawcy instrumentu płatniczego i następuje w terminie wyznaczonym przez emitenta karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy.
 15. W przypadku negatywnej weryfikacji Produktu Outletowego przez Usługodawcę, w szczególności stwierdzenia braków, usterek lub zniszczenia Produktu Outletowego, Usługodawca ma prawo do zatrzymania Kaucji, aż do momentu ustalenia zakresu i wartości poniesionej szkody. W momencie ustalenia zakresu i wartości szkody Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy kosztami związanymi z koniecznością przywrócenia Produktu Outletowego do stanu poprzedniego lub wymaganymi do zakupu identycznego Produktu Outletowego (w razie całkowitego zniszczenia Produktu) poprzez potrącenie tej kwoty z Kaucji. W przypadku gdy poniesiona przez Usługodawcę szkoda przekracza kwotę otrzymanej Kaucji, Usługodawca może również dochodzić na zasadach ogólnych roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę.

4) SUBSKRYPCJA 

 1. Usługodawca udostępnia Klientom możliwość korzystania z Produktów Outletowych wyłącznie w ramach trybu Subskrypcji.
 2. Subskrypcja zobowiązuje Klienta do deklaracji minimalnego Okresu Najmu zgodnie z dostępnymi w Aplikacji planami Subskrypcji, które wynoszą 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
 3. Rezygnacja przez Klienta z Subskrypcji przed upływem Okresu Najmu staje się skuteczna dopiero z chwilą zakończenia wybranego Okresu Najmu. Klientowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystaną Subskrypcję, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będącego Firmą na Prawach Konsumenta).
 4. Po upływie Okresu Najmu, Subskrypcja zostaje automatycznie odnowiona na czas nieoznaczony. W przypadku automatycznego odnowienia Klient ma prawo zrezygnować z Subskrypcji poprzez złożenie rezygnacji nie później niż ostatniego dnia  miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca.
 5. Kolejne płatności pobierane są od Klienta za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Produktu w ramach Subskrypcji.
 6. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym punkcie 4. Regulaminu, zastosowanie znajdują warunki Najmu określone w pkt. 3. Regulaminu.

5) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Plenti wskazuje, że Produkty Outletowe nie posiadają właściwości zapewnianych przez producenta zgodnie z art. 557 ust. 3 Kodeksu Cywilnego.  W przypadku Produktów Outletowych Usługobiorcy wskazane zostały ślady użytkowania, uszkodzenia i defekty Produktów Outletowych, w związku z czym Produkt Outletowy nie podlega zapisom dotyczącym Rękojmi.
 2. Reklamacje dotyczące Produktu Outletowego Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz z poziomu Konta w Aplikacji za pośrednictwem czatu.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy do odpowiedzi nie dojdzie we wskazanym czasie Umowę rozumie się za rozwiązaną, a Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonej należności za proporcjonalny pozostały czas wynajmu.
 5. W przypadku Najmu, jeżeli dojdzie do stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Produktu Outletowego innego niż wskazany w opisie, bądź jego wyposażenia podczas przekazywania go Usługobiorcy, zaleca się o stwierdzonych usterkach lub uszkodzeniach powiadomić natychmiast Usługodawcę lub osobę trzecią upoważnioną przez niego do wydania Produktu, a jeżeli dostarczenie Produktu następuje za pośrednictwem przewoźnika – zaleca się sporządzić protokół szkody i niezwłocznie powiadomić o sytuacji Usługodawcę telefonicznie oraz za pośrednictwem czatu
  w Aplikacji Plenti lub wiadomości wysłanej drogą poczty elektronicznej. 
 6. W przypadku Najmu, jeżeli dojdzie do stwierdzenia jakichkolwiek awarii, usterek lub uszkodzeń w Okresie Najmu, Usługobiorca proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Usługodawcy o zaistniałym problemie oraz za pośrednictwem czatu w Aplikacji Plenti lub wiadomości wysłanej drogą poczty elektronicznej. Dalszy tryb postępowania zostanie ustalony indywidualnie przez Usługobiorcę i Usługodawcę.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu Outletowego wynajętego wobec Usługobiorcy niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7) KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami oraz zawieranych przez nich odpłatnie umów z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 7 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 19.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do Usługodawcy zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w pkt. 14 oraz na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Sprzedaż) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  b) dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług (np. Najem) – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorcy mieszkającego poza Warszawą – odesłanie Produktu na adres Usługodawcy: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  c) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  d) W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. W zakresie kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Głównego, z wyłączeniem zapisów, które w swoim zakresie dotyczą wyłącznie standardowych nieuszkodzonych produktów będących w ofercie Plenti.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy Najmu albo umowy o korzystanie z Aplikacji), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będący Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
  b)W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; Ustawa o Prawach Konsumenta; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.