Regulamin konkursu "Mikołajki z Plenti"

Regulamin konkursu "Mikołajki z Plenti"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ogłoszenie konkursowe (zwane dalej Ogłoszeniem) dotyczy konkursu “Mikołajki z Plenti!” . Organizatorem konkursu jest spółka Plenti z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000756547, NIP: 7010891435, REGON: 381758718 (zwana dalej Organizatorem). 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

3. Konkurs trwa od 06.12.2020 r. do 13.12.2020 r. do godz. 17:00.

4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook (zwanym dalej Profilem) w osobnym poście.

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji ogłoszenia ukończyły 13 lat.

 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na: dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu spółki w serwisie społecznościowym Facebook pod Ogłoszeniem komentarza oznaczającego innego Użytkownika serwisu Facebook wraz z wyjaśnieniem dlaczego warto ww. osobę obdarować prezentem w postaci aparatu Instax Mini 11.

2. Zwycięzcami konkursu zostaną Użytkownik oznaczający oraz Użytkownik oznaczony, których komentarz uzyska najwięcej reakcji po opublikowaniu w okresie trwania konkursu. 

3. Uczestnik może dodać nie więcej niż jedno zgłoszenie (komentarz). Nadesłane zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę  główną (zwane dalej Nagrodą Główną) w postaci zestawu Instax Mini 11 White MARBLE SET o wartości 480 zł lub aparatu Instax Mini 11 w kolorze SKY-BLUE wraz z 1 zestawem wkładów do 10 zdjęć mini Bluemarble oraz 1 zestawem wkładów do 10 zdjęć mini Monochrome o wartości 400zł. 

5. Zdobywcy nagrody (Uczestnik oraz osoba przez uczestnika oznaczona w Ogłoszeniu) zostaną powiadomieni poprzez post w serwisie Facebook, opublikowany w dniu 14.12.2020 r., w którym Zdobywcy Nagrody zostaną oznaczeni. Organizator konkursu zobowiązuje się także do wysłania informacji do Zdobywców Nagrody w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. Nagrody zostaną wysłane do ich zdobywców przesyłką kurierską w ciągu 14 dni od momentu podania przez Zwycięzcę oraz osobę oznaczoną przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. adresów, na który zostanie wysłana Nagroda. 

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób Organizatora, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

9. Organizator konkursu może zdyskwalifikować Uczestnika konkursu w przypadku podejrzenia oszustwa. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Organizator.

10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby danego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2020 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.