Plenti


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji ”Abonament Legimi w prezencie na miesiąc” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Akcja „Abonament Legimi w prezencie na miesiąc” polega na przekazaniu w celach promocyjnych klientom kodów na abonament Legimi, ważnych przez jeden miesiąc.

3. Organizatorem Akcji jest Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych,  (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i webowej Plenti (dalej jako „Aplikacje”).

5. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 01.06.2023 roku od godziny 00:00:01 do 01.07.2023, godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Czas Akcji”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zamówienia w  czasie trwania akcji, w systemie Subskrypcji (1/3/6/12 miesięcy) jednego z produktów zawartych w kolekcji związanej z tytułową akcją, oraz odebraniu sprzętu w związku z wypożyczeniem. 

2. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby fizyczne dokonujące zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3 Zasady realizacji Akcji

1. W sytuacji wypełnienia warunków skorzystania z akcji określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu, Klientowi razem z zamówionym sprzętem zostanie wysłany w formie elektronicznej SMS Kod aktywujący darmowy miesięczny abonament Legimi.

2. Termin rejestracji kodu aktywującego abonament Legimi mija z dniem 31.07.2023.

3. Sprzedaż kodów jest zabroniona. Użytkownik może użyć kodów jedynie do własnego użytku. Naruszenie przepisu będzie skutkować podjęciem przez Organizatora czynności określonych w § 4 ust. 1

§ 4 Ograniczenia oraz naruszenia w ramach akcji

1. W sytuacji naruszenia zapisów niniejszego regulaminu  kod promocyjny zostanie zablokowany.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: giodo@plenti.app.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocja, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocja oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocja jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Promocja.

3. Szczegółowe informację o przetwarzaniu danych można otrzymać na stronie internetowej https://plenti.app/pl/terms/privacy

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Liczba kodów w ramach niniejszej akcji jest ograniczona.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

  1. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocja na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
  2. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
  3. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;
  4. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocja oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
  5. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. W przypadku zmiany, aktualny Regulamin zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.