§1 Zasady Promocji

1. Niniejszy regulamin ( „Regulamin”) określa zasady promocji ”Otwórz swój świat z Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 5G Plenti x Samsung” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych, (dalej zwana „Organizatorem”).

3. Fundatorem nagród w postaci kodów rabatowych do sklepu samsung.com/pl w Promocji jest Samsung Electronics Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, NIP: 526-10-44-039, REGON: 011612810, kapitał zakładowy w wysokości 52.759.500 PLN, zwany dalej „Fundatorem”. Odpowiedzialność Fundatora ograniczona jest wyłącznie do przyznania i zrealizowania kodów rabatowych.

4. Promocja prowadzona przez Organizatora będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i webowej Plenti (dalej jako „Aplikacja”). Wyłącznie Plenti sp. z o.o. jest odpowiedzialna za świadczenie usług wynajmu smartfonów Uczestnikom i obsługę Promocji.

5. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 1.12.2021r roku od godziny 00:00:01 do 15.02.2022r godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją - telefonów Samsung Galaxy z Fold 3 5G oraz Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od wypożyczenia w okresie trwania Promocji w usłudze Plenti, telefonu Samsung Galaxy Z Fold3 5G lub/oraz Samsung Galaxy Z Flip3 5 w systemie Flexi na okres 7 dni.

7. Użytkownik może dokonać zwrotu produktu w każdym momencie. Użytkownik ponosi jedynie koszty za faktyczną liczbę dni korzystania z produktu.

8. Cena za korzystanie z produktów w modelu Flexi w trakcie trwania Promocji będzie wynosić:

1) Samsung Galaxy Z Fold3 5G:

a. 1 dzień - 50,00 pln brutto,

b. 2 dzień - 19,00 pln brutto,

c. od 3 do 4 dni – 9,00 pln brutto za każdy dzień,

d. od 5 do 7 dni - 4,00 pln brutto za każdy dzień.

2) Samsung Galaxy Z Flip

a. 1 dzień - 30,00 pln brutto,

b. 2 dzień - 10,00 pln brutto,

c. od 3 do 4 dni - 3,00 pln brutto za każdy dzień

d. od 5 do 7 dni - 1 pln brutto za każdy dzień.

9. Uczestnik, który dokona zwrotu produktu objętego Promocją w ciągu 7-dni od momentu zamówienia, w terminie maksymalnie 3 dni od zwrotu wypożyczonego smartfona, otrzyma kod rabatowy („Nagroda”) do sklepu online prowadzonego pod adresem www.samsung.com/pl uprawniający do zakupu wybranych produktów Samsung, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10-11 niżej.

10. Kod rabatowy zostanie przyznany Uczestnikowi w zależności od typu wypożyczonego od Organizatora smartfona. W przypadku, gdy Uczestnik korzystał z usługi wypożyczenia smartfon Samsung Galaxy Z Flip3 5G otrzyma on kod rabatowy uprawniający do 300 zł zniżki na zakup Samsung Galaxy Z Flip3 5G w sklepie www.samsung.com/pl.

11. W przypadku, gdy Uczestnik korzystał z usługi wypożyczenia smartfon Samsung Galaxy Z Fold3 5G otrzyma on kod rabatowy uprawniający do 600 zł zniżki na zakup smartfona Samsung Galaxy Z Fold3 5G w sklepie www.samsung.com/pl.

12. Kody rabatowe są ważne do dnia 31 marca 2022 roku. Po tej dacie kod rabatowy stanie się nieaktywny.

13. Kod rabatowy zostanie przesłany przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w Aplikacji lub przekazany konsultantowi Organizatora w innej formie.

14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za realizację kodu rabatowego.

15. Kod rabatowy nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty. Kod rabatowy nie jest przeznaczony do odsprzedaży. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawał lub w inny sposób udostępniał kodu rabatowego osobom trzecim. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.

16. Uczestnik może otrzymać w czasie trwania Promocji tylko jeden typ kodu rabatowego – tylko jeden kod rabatowy na zakup Samsung Galaxy Z Fold3 5G lub tylko jeden kod rabatowy na zakup Samsung Galaxy Z Flip3 5G, niezależnie od liczby i rodzaju wypożyczonych smartfonów.

17. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości lub opóźnieniem w przekazaniu kodu rabatowego.Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, które obowiązują w Aplikacji.

18. Organizator wskazuję, że możliwość skorzystania z Promocji jest jednorazowa. Oznacza to, że użytkownik w ramach Promocji może wynająć maksymalnie jeden sprzęt objęty Promocją w ramach modelu Flexi. Kolejne zamówienie tego samego rodzaju sprzętu objętego niniejszą Promocją, na okres 7 dni nie będzie objęte ponownie objęte warunkami opisanej Promocji.

19. W przypadku niezwrócenia przez Użytkownika produktu po okresie 7 dni wynajmu Użytkownik ponosi opłaty z tytułu dalszego korzystania z produktu.

20. Opłaty są pobierane:

1) przy przedłużeniu wynajmu w modelu Flexi według standardowego cennika obowiązującego przy wynajmie Flexi lub;

2) przy wcześniejszym zgłoszeniu przejścia wynajmu na model Subskrypcyjny według standardowego cennika obowiązującego przy wynajmie w wybranej Subskrybcji.

21. Cena za korzystanie z produktów w modelu Flexi po zakończeniu 7 dni wynajmu będzie wynosić:

1) Samsung Galaxy Z Fold3 5G:

a. od 8 do 14 dni - 46,00 PLN brutto za każdy dzień,

b. powyżej 14 dni - 42,00 PLN brutto za każdy dzień,

2) Samsung Galaxy Z Flip

a. od 8 do 14 dni - 27,00 PLN brutto za każdy dzień,

b. powyżej 14 dni - 24,00 PLN brutto za każdy dzień.

22. Cena za korzystanie z produktów w modelu Subskrybcyjnym po zakończeniu 7 dni wynajmu będzie wynosić:

1) Samsung Galaxy Z Fold3 5G:

a. 835,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 1 miesiąc,

b. 656,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 3 miesiące,

c. 538,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 6 miesięcy,

d. 399,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 12 miesięcy.

2) Samsung Galaxy Z Flip

a. 515,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 1 miesiąc,

b. 411,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 3 miesiące,

c. 328,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 6 miesięcy,

d. 240,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 12 miesięcy.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu uzyskania wyjaśnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia warunków Promocji przez Uczestnika, odmowy wydania kodu oraz wykluczenia Uczestnika z Promocji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad wynajmu sprzętu lub zasad Promocji.

§ 2 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: iodo@plenti.app.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocja, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocja oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocja jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Promocja.

3. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Promocja oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocja mogą być składane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia Promocji na adres: hello@plenti.app z dopiskiem: „Otwórz swój świat z Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 5G Plenti x Samsung”. Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów o terminach przedawnienia roszczeń. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.

2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

1) Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocja na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;

2) Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;

3) Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;

4) Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocja oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

5) Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. W przypadku zmiany aktualna Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.