§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ( „Regulamin”) określa zasady promocji ”XXX z Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 5G Plenti x Samsung” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych, (dalej zwana „Organizatorem”).

3. Promocja prowadzona przez Organizatora będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i webowej Plenti (dalej jako „Aplikacja”). Plenti sp. z o.o. jest odpowiedzialna za świadczenie usług wynajmu smartfonów Uczestnikom i obsługę Promocji.

4. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 16.02.2022 r. roku od godziny 12:00:01 do 24.02.2022r godziny 11:59:59 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją - telefonów Samsung Galaxy Z Fold 3 5G oraz Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od wypożyczenia w okresie trwania Promocji w usłudze Plenti, telefonu Samsung Galaxy Z Fold3 5G lub/oraz Samsung Galaxy Z Flip3 5G w systemie Subskrypcji na okres 12 miesięcy.

6. Użytkownik ponosi koszty za faktyczną liczbę dni korzystania z produktu zgodnie z cennikiem aplikacji.

7. Rabat wskazany w ramach niniejszej Promocji (“Rabat”) polegać będzie na zwrocie określonej Promocją kwoty na konto użytkownika. Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi w zależności od typu wypożyczonego od Organizatora smartfona. W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta z usługi wypożyczenia smartfona Samsung Galaxy Z Flip3 5G otrzyma on Rabat w wysokości 200 zł, który zostanie mu zwrócony na konto, zlecenie zwrotu nastąpi w terminie 7 dni od dnia opłacenia wynajmu produktu.

8. W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta z usługi wypożyczenia smartfona Samsung Galaxy Z Fold3 5G otrzyma on Rabat w wysokości 300 zł, który zostanie mu zwrócony na konto, zlecenie zwrotu nastąpi w terminie 7 dni od dnia opłacenia wynajmu produktu. 

9. Uczestnik może otrzymać w czasie trwania Promocji tylko jeden Rabat – tylko jeden Rabat na wynajem Samsung Galaxy Z Fold3 5G lub tylko jeden Rabat na wynajem Samsung Galaxy Z Flip3 5G, niezależnie od liczby i rodzaju wypożyczonych smartfonów.

10. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości naliczenia Rabatu, poprzez brak możliwości zwrotu należności. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, które obowiązują w Aplikacji. Jednakże, w sytuacji zastosowania przez Użytkownika przy wynajmie Samsung Galaxy Z Fold3 5G lub Samsung Galaxy Z Flip3 5G kodu rabatowego, Rabat określony warunkami niniejszej Promocji, zostanie stosownie pomniejszony o kwotę rabatu z którego użytkownik skorzystał.

12. Organizator wskazuje, że możliwość skorzystania z Promocji jest jednorazowa. Oznacza to, że użytkownik w ramach Promocji może wynająć maksymalnie jeden sprzęt objęty Promocją w ramach modelu Subskrypcji na 12 miesięcy. Kolejne zamówienie tego samego rodzaju sprzętu objętego niniejszą Promocją, na okres 12 miesięcy nie będzie objęte ponownie objęte warunkami opisanej Promocji.

13. W przypadku niezwrócenia przez Użytkownika produktu po okresie 12 miesięcy wynajmu Użytkownik ponosi opłaty z tytułu dalszego korzystania z produktu, zgodnie z cennikiem w aplikacji.

14. Organizator wskazuje, że produkty wskazane w ramach niniejszej Promocji, zostają objęte dodatkowym ubezpieczeniem “Plenti Care+”. Dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wynajem Samsung Galaxy Z Fold3 5G lub Samsung Galaxy Z Flip3 5G w systemie subskrypcji na okres 12 miesięcy, polegać będzie na rozszerzeniu dotychczasowych zapisów dotyczących Plenti Care, w ten sposób, że w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Produktu w trakcie trwania okresu najmu, Organizator zwalnia Uczestnika z pokrycia kosztów powstałej szkody do wysokości 100% wartości powstałej szkody.

15. Z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej, do objęcia użytkownika ubezpieczeniem “Plenti Care+”, zastosowanie mają przepisy paragrafu 10 Regulaminu Aplikacji.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu uzyskania wyjaśnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia warunków Promocji przez Uczestnika, oraz wykluczenia Uczestnika z Promocji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad wynajmu sprzętu lub zasad Promocji.

§ 2 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: iodo@plenti.app.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocja, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocja oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocja jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Promocja.

3. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Promocja oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocja mogą być składane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia Promocji na adres: hello@plenti.app z dopiskiem: „XXXX z Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 5G Plenti x Samsung”. Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów o terminach przedawnienia roszczeń. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.

2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

1) Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocja na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;

2) Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;

3) Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;

4) Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocja oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

5) Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. W przypadku zmiany aktualna Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.