§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji ”Abonament Legimi w prezencie na miesiąc” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Akcja „Abonament Legimi w prezencie na miesiąc” polega na przekazaniu w celach promocyjnych klientom kodów na abonament Legimi, ważnych przez jeden miesiąc.

3. Organizatorem Akcji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych,  (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i webowej Plenti (dalej jako „Aplikacje”).

5. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 22.12.2021 roku od godziny 14:00:01 do 15.02.2022, godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Czas Akcji”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zamówienia w  czasie trwania akcji, w systemie Subskrypcji (1/3/6/12 miesięcy) jednego z niżej wymienionych produktów:

 1. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 
 2. Samsung Galaxy S21+ 128GB 
 3. Apple iPhone 12 64GB
 4. Apple iPhone 12 Pro 128GB 
 5. Apple iPhone 12 Pro 256GB 
 6. Apple iPhone 13 128GB Midnight 
 7. Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite 
 8. Apple iPhone 13 128GB Blue 
 9. Apple iPhone 13 128GB Red 
 10. Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold 
 11. Apple iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue
 12. Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite
 13. Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Silver
 14. Apple iPhone 13 Mini
 15. Apple iPad Pro 12.9 128GB M1 
 16. Apple iPad Pro 11" 128 GB M1 
 17. Notatnik elektroniczny reMarkable 2 

oraz odebraniu sprzętu w związku z wypożyczeniem. 

2. Akcja nie dotyczy zamówień w systemie Flexi.

3. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby fizyczne dokonujące zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3 Zasady realizacji Akcji

1. W sytuacji wypełnienia warunków skorzystania z akcji określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu, Klientowi razem z zamówionym sprzętem zostanie wysłany w formie fizycznej Kod aktywujący darmowy miesięczny abonament Legimi, który zostanie umieszczony w środku zamówienia.

2. Termin ważności kodu aktywującego abonament Legimi wynosi jeden miesiąc.

3. Użytkownik w ramach promocji może wypożyczyć jeden sprzęt.

4. Sprzedaż kodów jest zabroniona. Użytkownik może użyć kodów jedynie do własnego użytku. Naruszenie przepisu będzie skutkować podjęciem przez Organizatora czynności określonych w § 4 ust. 3

§ 4 Ograniczenia oraz naruszenia w ramach akcji

1. Organizator zastrzega, że promocja dotyczy jednego zamówienia w ramach jednego konta użytkownika. Dokonanie zamówienia kilku sprzętów objętych promocją w ramach jednego konta nie powoduje otrzymania większej liczby kodów abonamentowych.

2. W razie gdy Organizator dostrzeże jakieś nieprawidłowości dotyczące zamówienia lub próbę wyłudzenia większej niż przewidzianej w regulaminie liczby kodów promocyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania kodu użytkownikowi.

3. W sytuacji naruszenia zapisów niniejszego regulaminu  kod promocyjny zostanie zablokowany.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: giodo@plenti.app.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocja, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocja oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocja jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Promocja.

3. Szczegółowe informację o przetwarzaniu danych można otrzymać na stronie internetowej https://plenti.app/pl/terms/privacy

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Liczba kodów w ramach niniejszej akcji jest ograniczona.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

 1. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocja na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
 2. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
 3. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;
 4. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocja oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
 5. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. W przypadku zmiany, aktualny Regulamin zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.