§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji ”Akcja voucherowa: Zamów, i wygraj!” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Akcja „Akcja voucherowa: Zamów, i wygraj!” polega na działaniach marketingowych organizatora, który w zamian za dokonywanie zamówień w aplikacji umożliwia otrzymanie przez użytkownika darmowego vouchera do wykorzystania u Organizatora na kolejne zamówienie.

3. Organizatorem Akcji jest Plenti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756547, o kapitale zakładowym wynoszącym 163 800 złotych,  (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Uczestnikiem Akcji może być każdy kto zdecyduje się dokonać zamówienia w Aplikacji Plenti, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie Plenti (dalej jako “Uczestnik”).

4. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu Aplikacji Plenti (dalej jako „Aplikacja”).

5. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 28.07.2022 roku od godziny 00:00:01 do 31.07.2022, godziny 23:59:59 (dalej jako „Czas Akcji”).

§ 2
Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, aby wziąć udział w akcji należy dokonać zamówienia w Aplikacji Plenti, w zakresie jakiegokolwiek produktu znajdującego się w Aplikacji, który będzie dostępny w ofercie Plenti w czasie trwania akcji.

2. Użytkownik, aby wziąć udział w Akcji musi dokonać najmu jakiegokolwiek produktu z oferty Plenti znajdującej się w Aplikacji na minimum 24 godziny. Ponadto, aby wziąć udział w akcji, zamówienie nie może zostać anulowane.

3. Użytkownik w ramach Akcji, będzie mógł wygrać jedną z trzech nagród:

a)    Voucher na dowolne zamówienia w Aplikacji Plenti na kwotę 150 zł.

b)    Voucher na dowolne zamówienia w Aplikacji Plenti na kwotę 250 zł.

c)    Voucher na dowolne zamówienia w Aplikacji Plenti na kwotę 1000 zł.

4. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne.

5. Jeden uczestnik może w ciągu jednego dnia trwania akcji dokonać więcej niż 1 zamówienie.

6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

§ 3
Zasady realizacji Akcji

1. W sytuacji wypełnienia warunków skorzystania z akcji określonych w § 2 Regulaminu, Użytkownik zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w akcji. 

2. Zwycięzcami Akcji “Akcja voucherowa: Zamów, i wygraj!” będą użytkownicy którzy danego dnia trwania akcji złożą co dziesiąte (10), dwudzieste piąte (25) bądź setne (100) zamówienie w Aplikacji.

3. Dnia 5 sierpnia 2022 r. Organizator pobierze listę zamówień dokonanych w czasie trwania akcji dla każdego dnia promocji z osobna. Numerowanie kolejności zamówień dokonywane będzie na każdy dzień od najwcześniejszego do najpóźniejszego zamówienia. Każda lista ma swoją numerację liczoną od numeru 1.

4. Organizator zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej, po ustaleniu listy zamówień dokonanych danego dnia, przypisze odpowiednim użytkownikom vouchery według kolejności zamówień dla każdego z dni promocji:

  1. Użytkownik, który złoży co dziesiąte zamówienie danego dnia akcji tj. zamówienie nr 10, 20, 30… otrzyma voucher w kwocie 150 złotych;
  2. Użytkownik, który złoży co dwudzieste piąte zamówienie danego dnia akcji tj. zamówienie nr 25, 50, 75… otrzyma voucher w kwocie 250 złotych;
  3. Użytkownik, który złoży co setne zamówienie danego dnia tj. zamówienie nr 100, 200… otrzyma voucher w kwocie 1000 złotych.

5. Voucher stanowić będzie indywidualny kod zniżkowy do wykorzystania na dowolne pojedyncze zamówienie w Aplikacji Plenti. 

6. Organizator ogłosi wyniki Akcji w okresie 8.08.-12.08.2022 r.

7. W celu odebrania nagrody, Organizator skontaktuje się z danym Użytkownikiem poprzez adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

8. Nagrody w ramach akcji nie podlegają zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.

9. Nagrody w akcji, nie podlegają obrotowi handlowemu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.

§ 4
Ograniczenia oraz naruszenia w ramach akcji

1. Organizator wskazuję, że nie mają możliwość skorzystania z Akcji Pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

2. Organizator zastrzega również, że Akcja dotyczy tylko i wyłącznie Użytkowników, którzy nie posiadają zaległości finansowych na rzecz Organizatora. W sytuacji, gdy użytkownik zalega z płatnością wobec Organizatora za wykonane usługi, Organizator może odmówić wydania mu Nagrody w Akcji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu oraz wykluczenia użytkownika w zakresie skorzystania z Akcji, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia sprzętu przez użytkownika.

4. W sytuacji naruszenia zapisów niniejszego regulaminu Nagroda w Akcji zostanie zablokowana.

§ 5
Dane osobowe

1.             Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: iod@plenti.app.

2.             Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Akcji oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Akcji.

3.             Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.

4.             Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

5.             Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.             Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Akcji mogą być składane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia Akcji na adres: hallo@plenti.app z dopiskiem: „XXXXX”. Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów o terminach przedawnienia roszczeń. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.

2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie 30 dni dni od dnia ich otrzymania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Akcji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;

b. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;

c. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;

d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Akcji oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

e. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

5. W przypadku zmiany aktualna Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

6. Organizator zastrzega, iż nie będzie udostępniał użytkownikom listy z kolejnością zamówień.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.